HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ


Máté Tours Utazási és Mérnöki Iroda kkt. 
 
(Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy a Máté Tours adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.) Máté Tours (székhelye: 1031.Bp. Malomkerék u.1./ a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatását a weboldal, a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 
 
Alulírott, ………………………………………………..…………………………a jelen nyilatkozat megtételével: 
− Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam, 
− engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére, 
− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa, 
− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet értelmében nem biztonságosnak tekinthető adatkezelőnek továbbítsa, 
− nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg.
 
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 
 
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmány száma, telefonszám, e-mail cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) utazásával összefüggő kívánságának teljesítése. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának, valamint visszavonásának következményei:
  • nem jön létre az utazási szerződés Máté Tours Utazási Irodával,
  • a megkötött utazási szerződést az Máté Tours azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól. Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: A Ptk. szerinti elévülési idő lejárta, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése.
 
 
Kelt: Budapest, 2020. ______________________ 
 
 
Aláírás